اساسنامه موسسه 


فصل اول – کلیات و اهداف

ماده 1 – نام

نام ، موسسه خیریه عترت النبی (ع) تهران است و در این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار ” موسسه ” نامیده می شود.


ماده 2 – نوع فعالیت

کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی ، غیرتجاری و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود . ضمنا موسسه از نوع موسسات مذکور دربند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت وماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 تلقی می گردد .

ماده 3 – محل قانونی

مرکز اصلی ، ایران در استان تهران شهرستان تهران به نشانی خیابان ولی عصر – مقابل پارک ملت – خیابان ارمغان غربی – پلاک11 – طبقه 4 واحد 11 واقع است ودر صورت لزوم می تواند برابر مقررات تغییر ودرسایرنقاط داخل یا خارج کشور شعبه ، نمایندگی ، یا دفتر دائر نماید . هیئت مدیره می تواند بدون تشکیل مجمع عمومی محل موسسه را تغییر و طبق مفاد ماده (37) اساسنامه به نیروی انتظامی کتبا اعلام وسپس نسبت به تشریفات ثبت شرکتها اقدام نماید.

ماده 4 – تابعیت

موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و بنام موسسه حق فعالیت سیاسی له یا علیه احزاب و گروههای سیاسی را نخواهند داشت .


ماده 5 – مدت فعالیت

مدت فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می باشد .


ماده 6 – سرمایه

دارائی موسسه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 000ر000ر14 ریال می باشد که تماما پرداخت شده ودراختیار هیئت مدیره قرارگرفته است .


ماده 7 – هیئت موسس

خلیل پیروزمند فرزند غلامرضا به همراه شرکاء که تصویر شناسنامه های برابر اصل ممهور به مهر مجتمع قضائی به اداره ثبت شرکتها و همراه با آدرس و مشخصات به نیروی انتظامی تحویل شده است .
(تبصره) – هیئت موسس بعداز تاسیس و انتخاب هیئت مدیره توسط مجمع عمومی از بین کاندیداها ، مسئولیتی در موسسه نخواهند داشت .

ماده 8 – اهداف

اهداف موسسه عبارتند از :

1 – مصارف خیریه مندرج در بندهای (2) تا (7) ذیل از محل سود حاصل از سرمایه گذاریهای موسسه و ماده ( 29 ) تامین می شود .

2 – حمایت های مالی از بانوان سرپرست خانوار ؛ سرپرستان ایتام ؛ معلولین و سالمندان طبق آئین نامه و توان مالی موسسه .

3 – کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت ؛ طبق آئین نامه و توان مالی موسسه .

4 – ایجاد کارگاههای کارآموزی و توانمندسازی و خود اشتغالی مددجویان با مشارکت خیرین .

5 – کمک های غیر نقدی به درمانگاههای کم توان شهری و روستاهای نقاط محروم با مشارکت خیرین .

6 – کمک های غیرنقدی به مراکز کم توان نگهداری ایتان ؛ معلولین و سالمندان بر حسب توان مالی موسسه .

7 – سایر امور نیکوکاری به تشخیص و تصویب هیئت مدیره موسسه .

ماده 9 – طرحها و برنامه ها

طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظائف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .


ماده 10 – ممنوعیت ها

فعالیت اعضاء اعم از هیئت موسس ؛ هیئت مدیره ؛ مدیرعامل و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هرگونه تسهیلات به اعضای هیئت موسس ، هیئت مدیره ، مدیرعامل و قائم مقام وی و بازرسان موسسه ممنوع است . افراد مذکور و سایر اعضای موسسه حق هیچگونه برداشت یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاریهای موسسه را ندارند همچنین وابستگان طبقات اول ودوم آنان حق هیچگونه معامله با موسسه را ندارند .
(تبصره) – هیئت مدیره می تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء حداکثر تا معادل 10% از درآمد موسسه را با توجه به فعالیت تمام وقت مدیرعامل یا قائم مقام او ؛ بعنوان حقوق و پاداش و به دیگر ارکان موسسه بلحاظ تلاش مضاعف در راه رسیدن به اهداف تعیین شده ؛ در نظر بگیرد .


ماده 11 – شرایط و انواع عضویت ها

الف – شرایط عضویت :
1– احراز حسن شهرت و دیانت و تقوی و خصلت بارز نیکوکاری .
2– تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
3– در مورد اعضای ممتاز ، علاوه بر خوی نیکوکاری ، میزان سرمایه گذاری ، تحصیلات و تجارب مفید الزامی است .
4– در مورد اعضای عادی به غیر از شرط ردیف 2 فوق شرط دیگری لازم نیست .ب – انواع عضویت :
عضویت موسسه به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می گردد :
– اعضای ممتاز علاوه بر اینکه حائز شرایط عضویت ممتاز هستند ؛ فعالیتهای مادی و معنوی در موسسه را بعهده می گیرند .
– اعضای عادی افراد خیری هستند که پس از احراز شرایط می توانند توسط هیئت مدیره به سمت عضو ممتاز نائل گردند .
( تبصره ) – فوت یا سلب شرایط هیچ یک از اعضای موسسه موجب انحلال موسسه نخواهد شد .


فصل دوم – ارکان موسسه


ارکان موسسه عبارتند از :

1– مجمع عمومی .

2– هیئت مدیره .

3- بازرسان .


ماده 13 – مجمع عمومی

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در موسسه می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود . مجامع عمومی با حضور اعضای ممتاز و عادی مندرج در دفاتر قانونی موسسه تشکیل می شود . در مجمع عمومی رای اعضای ممتاز با ضریب یکصد اعمال می شود .

ماده 14 – مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی سالی یکبار در یکی از ماههای اردیبهشت تا تیرماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد . درصورتیکه در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشکیل و با هر تعداد اعضاء حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره ، بازرس ( بازرسان ) یا یک سوم اعضاء تشکیل می شود .


ماده 15 – وظایف مجمع عمومی عادی

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل ) و بازرسان ( اصلی و علی البدل ) از بین اعضای ممتاز .
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس ( بازرسان ) .
3– تعیین خط مشی کلی .
4- بررسی و تصویب پاره ای پیشنهادات هیئت مدیره .
5- تصویب ترازنامه و بودجه .
6- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها .
(تبصره) – بازرس یا بازرسان را می توان از حسابداران رسمی نیز انتخاب نمود .


ماده 16 – مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
– با درخواست هیئت مدیره یا بازرس ( بازرسان ) .
– با درخواست یک سوم اعضاء .
( تبصره 1 ) – دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 15 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهدرسید
( تبصره 2 ) – مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت .
( تبصره 3 ) – تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .


ماده 17 – وظایف مجمع عمومی فوق العاده


1– تصویب تغییرات اساسنامه .
2– بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه .
3– عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضای هیئت مدیره و انتصاب اعضاء علی البدل و انتخاب تعداد کسری اعضای هیئت مدیره تا سررسید مجمع عمومی عادی .


ماده 18 – هیئت رئیسه مجامع

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک نائب رئیس ، دومنشی و یک ناظر اداره می شوند .
(تبصره) –اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهندشد .


ماده 19 – هیئت مدیره

موسسه دارای هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از میان اعضای ممتاز انتخاب خواهند شد .
( تبصره 1 ) – جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود .
( تبصره 2 ) – شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود .
( تبصره 3 ) – انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است .
( تبصره 4 ) – فعالیت هیئت مدیره افتخاری خواهد بود .


ماده 20 – فقدان اعضای هیئت مدیره

در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیئت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .


ماده 21 – جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هرماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن با تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود .


ماده 22 – ترکیب هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره حد اکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود . حدود اختیارات آنها را آئین نامه داخلی مشخص می نماید .
(تبصره) – هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم یک نفر از اعضای اصلی هیئت را به سمت قائم مقام مدیرعامل انتخاب نماید .


ماده 23 – مدت زمان هیئت مدیره

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخابات هیئت مدیره جدید دعوت نماید .
هیئت مدیره حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به وزارت کشور (استانداری) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد نمود .


ماده 24 – وظایف هیئت مدیره

هیئت مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظائف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل .
بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام موسسه انجام دهد .
( تبصره 1 ) – جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است ، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود اهداف موسسه ، دارا می باشد .
( تبصره 2 ) – هیئت مدیره باید از بین خود یا خارج ، یک نفر شخص حقیقی ایرانی و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید . مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی موسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده موسسه
محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد .
( تبصره 3 ) – اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد ؛ دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود ، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد .
( تبصره 4 ) – کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص مندرج در این تبصره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود :
رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس ، خزانه دار ، مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و عضو اصلی غیرموظف.


ماده 25 – بازرسان

مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود .
( تبصره 1 ) – انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
( تبصره 2 ) – فعالیت بازرسان افتخاری خوهد بود ، مگر آنکه بنا به تصویب مجمع عمومی عادی بازرسی موسسه ؛ به حسابداران رسمی واگذار شود که در آنصورت هیئت مدیره حق الزحمه بازرسان را تعیین خواهد نمود .
ماده 26 – وظایف بازرسان
وظائف بازرس یا بازرسان بشرح زیر است :
1– بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .
2– مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی .
3– گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .
4– بازرس باید در باره صحت صورت دارائی و عملکرد هیئت مدیره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند کتبا اظهار نظر نماید .
(تبصره) – بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید .


ماده 27 – حدود اختیارات بازرسان

با درخواست بازرس ( بازرسان ) کلیه اسناد و مدارک اعم از مالی و غیرمالی در هرزمان بدون قید و شرط باید جهت بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد .


ماده 28 – وظایف بازرس علی البدل

در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او ، بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود

.ماده 29 – زمان بازرسی

بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را درمورد عملیات موسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قراردهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را بنماید .


ماده 30 – شرایط ابقاء ماموریت

هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند به مسئولیت خود باقی خواهندبود.


فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه


ماده 31 – بودجه

بودجه موسسه از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصییت ، وقف ، حبس ، حق عضویت اعضاء ، صدقات ، نذور ، هزینه اطعام و افطاری ، هزینه مراسم سوگواری ، درآمدهای حاصل از به کار گرفتن دارائی موسسه در فعالیتهای مجاز بازرگانی و صنعتی در چارچوب اهداف موسسه و سایر کمکهای مردمی ، دولتی یا بین المللی تامین می شود .
( تبصره 1 ) – انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمکهای مردمی در معابر و اما کن عمومی و خصوصی ممنوع است .
( تبصره 2 ) – برپائی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پس از تائید شهرداری منطقه و با اطلاع کتبی به نیروی انتظامی امکان پذیر است .
( تبصره 3 ) – نصب صندوق صدقات در اما کن خصوصی با موافقت کتبی مالک یا مالکین بلامانع است .
( تبصره 4 ) – کمکهای نقدی افراد باید از طریق سیستم بانکی به حساب موسسه منظور ؛ یا در قبال ارائه رسید در محل موسسه دریافت شود و کمکهای جنسی نیز در قبال ارائه رسید به اهداءکننده صورت گیرد .


ماده 32 – امور مالی

درآمد وهزینه های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهدشد .
(تبصره 1 ) – کلیه وجوه و مازاد بر هزینه های موسسه پس از ثبت حسابداری در حساب مخصوصی بنام موسسه خیریه عترت النبی (ع) تهران نزد یکی از بانکهای کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهدشد .
( تبصره 2 ) – در صورت گسترش فعالیت موسسه ، افتتاح حساب در هریک از بانکهای رسمی کشور در داخل و خارج کشور مجاز است .
( تبصره 3 ) – سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود .
ماده 33 – نظارت سازمانهای دولتی
بازرسان وزارت کشور ( استانداری ) ، وزارت امور اقتصاد و دارائی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان صلاح بدانند می توانند از کلیه دفاتر و امور داخلی موسسه بازدید و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند .


ماده 34 – آئین نامه

آئین نامه اجرائی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود لیکن هیئت مدیره موظف است یک نسخه از آئین نامه داخلی خودرا به وزارت کشور( استانداری ) و نیروی انتظامی ذیربط ارسال نماید .


ماده 35 – مدارک موسسه

کلیه مدارک ، پرونده ها ، نوشتجات ، در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می شود . مکاتبات رسمی موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نائب رئیس و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .
(تبصره) – مصوبات و صورتجلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .
ماده 36 – اعتبار تغییرات
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه موسسه در صورتی معتبر است که به تائید وزارت کشور ( استانداری ) و نیروی انتظامی ذیربط رسیده باشد .


ماده 37 – اعتبار محل

محل موسسه و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور ( استانداری ) و نیروی انتظامی ذیربط برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده ، استناد به آن معتبر نخواهد بود .


ماده 38 – مهر و آرم

موسسه دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصویب هیئت مدیره و برابر مقررات تهیه شده باشد .
( تبصره ) – هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم ، مسئولیت قانونی دارند .


ماده 39 – انحلال

در صورت انحلال موسسه مجمع عمومی فوق العاده پنج نفر را بعنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهدبود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهیها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارائی مسلم ( اعم از منقول و غیرمنقول ) دارائی موسسه را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارائی به یکی از مراکز غیر انتفاعی عام المنفعه داخل کشور واگذار نماید . هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذارشده را به مراجع ذیربط ارائه نماید.


ماده 40 – انتشارات

انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهدشد .


ماده 41 – قانون تجارت

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهدشد .


ماده 42 – کلیات تصویب اساسنامه

این اساسنامه که مشتمل بر سه فصل و چهل و دو ماده و بیست و سه تبصره در نشست مورخ 14/11/1380 هیئت موسس به تصویب رسیده بود و در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/03/1385 با تغییرات و اصلاحات مواد (2) ، (3) ، (8) ، (10) ، (14) ، (19) و (42) و ایجاد تبصره ماده (15) و اصلاح تبصره (2) ماده (25) مورد تجدید نظر قرار گرفت و به تصویب رسید . سپس در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/06/1387 بنا به توصیه نیروی انتظامی با اصلاح مواد (3) و (8) اساسنامه بازنویسی و اصلاح گردید ؛ لذا این اساسنامه مشتمل بر سه فصل و چهل و دو ماده و بیست و نه تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/06/1387 تصویب و بامضای کلیه اعضاء رسید .