اهداف موسسه 


الف – اهداف بنیادی :

همانگونه که در صدر ماده (2) اساسنامه قید شده است ، مصارف نیکوکاری و هزینه ها از محل کسب درآمدهای حاصل از سرمایه گذاریها و در وحله بعد از محل عوائد خیریه نیکوکاران تامین می شود . لذا اداره موسسه در تامین مصارف خیریه بیشتر متکی به درآمد سرمایه گذاریها است .

اگر چه روال معمول موسسات خیریه ، در همه دنیا ، اتکاء به کمکهای مردمی بوده و هست ، اما با توجه باینکه مصارف خیریه نامحدود است ، در صورتیکه کمکهای خیرین و نیکوکارن با سرعت مصرف شود ، بسیاری از اهداف موسسه خیریه یا دیر به نتیجه می رسد یا اصلا تحقق نمی یابد . بنابراین در صدر اهداف موسسه خیریه عترت النبی (ع) تاکید شده است ، که نبایستی کمکهای اعضاء یا هرگونه دریافت عوائد خیریه مستقیما به مصرف برسد ، بلکه بایستی قسمتی از دریافتها با تشخیص و صلاحدید هیئت مدیره به سرمایه تبدیل شده و از محل درآمدهای حاصله طبق آئین نامه هائی که به تصویب هیئت مدیره رسیده است ( بر حسب بودجه مصوبه ) مصرف امور خیریه گردد .

موسسه خیریه عترت النبی (ع) با مشارکت اعضاء خود در عمل بصورت یک شرکت تعاونی نیکوکاری غیرانتفاعی عمل می نماید تا بموجب آیه شریفه 29 از سوره مبارکه الفاطر در قرآن کریم ، تجارتی را که هرگز زیانی درآن نیست ، با مشارکت و همیاری یکدیگر اداره نمایند . تا حاصل آن برای مدتهای مدید ، حتی زمانی که اعضاء در قید حیات خاکی نیستند صدقه جاریه و باقیات صالحات و ذخیره آخرتشان باشد .

اعضاء با شرکت در جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه ، گزارشات مالی همراه با گزارش بازرس قانونی موسسه و همچنین گزارش هیئت مدیره را استماع و مطالعه نموده و هیئت مدیره را با کمکهای مادی و معنوی یاری می دهند .

همچنین در جلسات مجامع عادی بطور فوق العاده هیئت مدیره و بازرسان را انتخاب نموده و در مجامع فوق العاده نسبت به تغییرات اساسنامه موسسه در صورت لزوم اتخاذ تصمیم می نمایند .

از طرفی با مشاهده وب سایت موسسه و یا نشریه داخلی موسسه ( در آینده )از اقدامات وتصمیمات و گزارشهای مالی و خبری اطلاع حاصل نموده و قادر خواهند بود تا ثمره مشارکت و همیاری خود را ببینند ، که مثلا مجموع پرداختهای آنان اگر 100 ریال بوده ، از محل سود آوری آن مثلا 30 ریال صرف امور خیریه و 3 ریال هزینه های اداری موسسه شده است در حالیکه قسمتی از حق عضویت یا قسمتی ازهرگونه مبلغی که به موسسه پرداخته اند ؛ در موسسه باقی مانده و همچنان ثمر آفرین است.

ب – اهداف کوتاه مدت :

اهداف کوتاه مدت ، اهدافی است که در بندهای 2 تا 7 موضوع موسسه در اساسنامه قید شده و قابلیت تحقق آنها در کوتاه مدت امکان پذیر است . مانند اکرام و اطعام ایتام ، مساکین ، خانواده های بی سرپرست ، معلولین ، سالمندان و کلا بیماران مستمند ، تحصییلات و تاهل جوانان بی بضاعت ، کمکهای نقدی و غیر نقدی طبق آئین نامه خاص و در حد بودجه مصوبه .

ج – اهداف ویژه :

یک یا چند هدف از میان اهداف کوتاه مدت که برحسب وضعیت اقتصادی جامعه با تشخیص هیئت مدیره ، در اولویت قرار دارد بنام اهداف ویژه تعیین می شود ، بدینصورت که در تهیه بودجه ابتداء سهم اهداف ویژه و سپس سهم اهداف دیگر تعیین می شود .

در حال حاضر بترتیب ، مسکن و وسائل زندگی ، مواد غذائی ، پوشاک ، لوازم و نوشت افزار و کتابهای درسی دانش آموزان ، کمک هزینه ازدواج جوانان ، کمکهای درمانی و شهریه دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت ، در اولویت قرار دارد .

د – اهداف بلند مدت :

آرزوی قلبی موسس خیریه عترت النبی (ع) تحقق اهداف بلند مدت در آینده است ، اهدافی که در ماده (8) اساسنامه به صورت کلی در قالب عملیات مجاز بازرگانی ، منعکس شده بشرح ذیل می باشد :

تاسیس موسسات عام المنفعه وابسته نظیر :
دارالایتام ، صندوق قرض الحسنه ، درمانگاه ، آسایشگاه ، آموزشگاه (فنی وهنری برای ایجاد زمینه اشتغالزائی جوانان و زنان سرپرست خانواده) ، نمایشگاههای خیریه (بمنظور فروش آثار هنری مددجویان) و مشابه آنها . که طبق ماده 9 اساسنامه پس از کسب مجوزهای لازم عملی خواهدبود .

با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و آرزوی دعای خیر حضرت رسول اکرم ( ص ) و عترت مطهر نبوی (ع) با توسعه موسسه و کسب توانائیهای مالی در آینده ، تاسیس واحدهائی نظیر دارالایتام ، درمانگاه مناطق محروم ، آسایشگاه معلولین و سالمندان ، آموزشگاه مهارتهای خوداشتغالی زنان سرپرست خانواده و جوانان بیکار ، سایر اهداف نیکوکارانه محقق خواهد شد.

ان شاء ا… .