مشارکت

قبل از هر توضیحی لازم به یادآوری است که موسسه خیریه عترت النبی ( علیهم السلام ) به هیچ ارگان دولتی یا هیچ حزب و دسته ای چه سیاسی ؛ چه مذهبی وابسته نیست و صرفا یک واحد نیکوکاری مردمی است همانگونه که در بخش اهداف موسسه توضیح داده شده است این موسسه قرار است با همیاری و مشارکت مادی و معنوی همه ی نیکوکارانی که مایل به همکاری در این موسسه باشند به صورت یک تعاونی نیکوکاری عمل نماید و تمامی پرداختی اعضاء و خیرین بلافاصله مصرف نگردد ؛ بلکه قسمتی از آن دستمایه ی سرمایه گذاریهای سود آور قرار گیرد تا از محل آن مصارف خیریه ومخارج اداری موسسه ؛ تامین گردد .

هدف غائی و نهائی ؛ شادکردن دلهای افسرده ایتام و مساکین ؛ معلولین ؛ زنان سرپرست ایتام ؛ از کارافتادگان بی بضاعت و بی کس ؛ درماندگان ؛ ایجاد زمینه اشتغال و تاهل جوانان بی بضاعت ؛ ایجاد خانه ای برای نگهداری و تربیت ایتام وایجاد آموزشکده ی فنی و حرفه ای برای هنر آموزی مددجویان و ….

که برای هرچه بیشتر به دست آوردن دلها باید همه دست به دست دهیم ؛ تا گلستان کنیم شوره زاران را .

نه از بهر خود ؛

نه برای رفتن به بهشت ؛

یا نرفتن به دوزخ .

بلکه فقط برای نگاه پر از لطف و صفای آفریننده ی جهان آفرینش که جز هستی نیافریده است .

و حتی نیم نگاهش از هزاران بهشت ارزنده تر

و نا خوشنودی اش از هزاران دوزخ سوزنده تر است.

چگونگی مشارکت :

عضویت رسمی در موسسه ( بشرح مندرج در قسمت اعضاء )
پرداخت هر گونه وجوهات از قبیل صدقات و نذورات و زکات ( مال و فطره ) ؛ خمس سهم سادات ؛ نذرهای قربانی ؛
همکاری در زمینه های فرهنگی با ارسال مقالات مذهبی ؛ علمی ؛ ادبی – اجتماعی و اقتصادی .
همکاری در زمینه های هنری با ارسال آثار هنری دستی برای نمایشگاه خیریه .
ارسال دیدگاهها و نظرات سازنده وهمکاری در اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره .
تامین خانه ای برای ایتام ( یا خانه ی شکوفه ها ) از محل ثلث اموال .
واگذاری سهام بی نام و با نام شرکتهای خاص و عام . و هرگونه کمک مادی و معنوی دیگر .