اهداف ما


اگر چه روال معمول موسسات خیریه ، در همه دنیا ، اتکاء به کمکهای مردمی بوده و هست ، اما با توجه باینکه مصارف خیریه نامحدود است ، در صورتیکه کمکهای خیرین و نیکوکارن با سرعت مصرف شود ، بسیاری از اهداف موسسه خیریه یا دیر به نتیجه می رسد یا اصلا تحقق نمی یابد . بنابراین در صدر اهداف موسسه خیریه عترت النبی (ع) تاکید شده است ، که نبایستی کمکهای اعضاء یا هرگونه دریافت عوائد خیریه مستقیما به مصرف برسد ، بلکه بایستی قسمتی از دریافتها با تشخیص و صلاحدید هیئت مدیره به سرمایه تبدیل شده و از محل درآمدهای حاصله طبق آئین نامه هائی که به تصویب هیئت مدیره رسیده است ( بر حسب بودجه مصوبه ) مصرف امور خیریه گردد .


همین الان کمک میکنم بیشتر بدانید

آمار کمک رسانی ها

274 میلیون تومان

مواد پروتئینی و خواربار

72 میلیون تومان

مستمری ایتام


131 میلیون تومان

کمک هزینه دارو و درمان

176 میلیون تومان

کمک هزینه مسکن

با آغوش باز پذیرای مهر شما هستیم...


همین الان کمک کنید داوطلب شوید